Przedmiot regulaminu

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze usług szkoleniowych w formie kursów on-line świadczonych za pomocą wirtualnej platformy edukacyjnej dostępnej pod adresem lms.pqstat.pl , zwanej dalej „PQStat Learn”, będącej własnością firmy PQStat Software.

Przystąpienie do korzystania z „PQStat Learn” jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Definicje

Kupujący – to podmiot, który zakupił szkolenie, kurs lub inne materiały szkoleniowe z przeznaczeniem dla siebie lub osób trzecich

Sprzedawca – Tomasz Więckowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PQStat Software z siedzibą: ul. Grunwaldzka 591/B2, 62-064 Poznań/Plewiska, NIP: 666-101-63-20

Użytkownik – osoba posiadającą konto na wirtualnej platformie edukacyjnej „PQStat Learn” i korzystającą z jej zasobów

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zbiór zasad korzystania ze sklepu

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem lms.pqstat.pl, za którego pośrednictwem Kupujący może dokonać zakupu kursów.

Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o sposobie zarządzania danymi kupujących – administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.

Kurs online – kurs udostępniony Kupującemu po zakupie i zaksięgowaniu płatności poprzez Sklep. Kurs udostępniony zostanie bezpośrednio na wirtualnej platformie edukacyjnej PQStat Learn.

Poprzez Kurs online należy rozumieć materiały dydaktyczne zamieszczone na wirtualnej platformie edukacyjnej „PQStat Learn” i podlegające opłacie.

Przelewy24 – Płatności Online realizowane są poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24, obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł. Oraz PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.

Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych w postaci kursów on-line, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Ceny podawane są w kwotach brutto, w złotych polskich PLN.
 2. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.
 3. Sprzedawca wystawia faktury VAT.
 4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu wystarczające są: dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa obsługująca HTML5 oraz aktywny adres e-mail.
 5. Warunki techniczne, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego kursu.
 6. Wymagane jest aby Kupujący dokonał zakupu podając również imię i nazwisko niezbędne do wystawienia dokumenty płatności.

Prawa własności intelektualnej

 1. Dostępne w sklepie kursy online w całości i każdy z elementów kursu osobno stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują autorom (autorskie prawa osobiste) i Sprzedawcy (autorskie prawa majątkowe).
 2. Dalsze rozpowszechnianie kursów w całości lub poszczególnych elementów kursów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Odpowiedzialność

Informacje zawarte w „PQStat Learn” służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z „PQStat Learn”, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,
 2. działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika,
 3. szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z „PQStat Learn” w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych,
 4. przypadki braku dostępności „PQStat Learn” zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.

Korzystanie z „PQStat Learn” odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt Użytkownika związany z połączeniem z Internetem. Sprzedawca nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu. Sprzedawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie. Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

Zawieranie umowy

W celu zakupu kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

 1. dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
 2. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
 3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, musi również podać hasło w celu założenie konta w sklepie,
 4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest niezbędna do dokonania zakupu,
 5. kliknąć w przycisk „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.

Po kliknięciu w przycisk „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności – Przelewy24 celem dokonania zapłaty za wybrane produkty elektroniczne.  Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

O ile nie zaznaczono inaczej wpłat należy dokonywać na rachunek: PQStat Software Tomasz Więckowski, ul. Grunwaldzka 591B/2, 62-064 Plewiska, MBank Nr Rachunku 71 1140 2017 0000 4602 1146 9329 – podając tytuł płatności – dane identyfikacyjne.

Termin realizacji zamówienia

 1. Dostęp do kursu online jest przyznawany automatycznie po realizacji płatności.
 2. Dostarczanie kursów online odbywa się przez Internet.
 3. Dostęp do kursu online nie jest ograniczony czasowo, jednak Sprzedawca gwarantuje dostęp przez okres 1 roku od momentu zakupu, po tym czasie nie ma gwarancji dostępu do kursu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany/aktualizacji treści zakupionego kursu.

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Po zawarciu umowy na odległość, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi treści cyfrowej, jeśli pobrał plik lub uruchomił kurs przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą na adres siedziby firmy PQStat Software Tomasz Więckowski, ul. Grunwaldzka 591/B2, 62-064 Plewiska lub pocztą elektroniczną na adres support@pqstat.pl.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje

 1. Wszystkie reklamacje powinny zostać wysłane przez Kupującego drogą pisemną na adres Sprzedawcy tzn. PQStat Software, ul. Grunwaldzka 591/B2, 62-064 Plewiska lub pocztą elektroniczną na adres support@pqstat.pl
 2. Reklamacja musi zawierać przynajmniej: dane osobowe Kupującego w tym adres na jaki ma zostać wysłana odpowiedź, datę zakupu kursu i datę reklamacji, nazwę zakupionego kursu i uzasadnienie reklamacji.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania i odeśle decyzję na wskazany przez kupującego adres.
 4. W przypadku zaistnienia potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o takiej konieczności. Sprzedawca i Kupujący podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu, którego dotyczy reklamacja.

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca
 2. Dla Państwa wygody „PQStat Learn” używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 3. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
 4. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.
 5. Portal stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
 6. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.
 7. Administratorem Państwa danych osobowych, po zarejestrowaniu w serwisie jest PQStat Software z siedzibą w 62-064 Plewiska ul. Grunwaldzka 591B/2.
 8. Logując się na Platformie „PQStat Learn”, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach: zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 10. w celu obsługi zgłoszeń, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 11. w celach analitycznych i statystycznych, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług
 12. wysyłka wiadomości e-mail informujących o aktulaizacji oprogramowania
 13. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw
 14. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 15. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 16. System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 17. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
 18. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 19. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
 20. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 21. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie w każdym czasie. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.